top of page

NEW-FACTORY.BE

 

Algemene  Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP (E-commerce)

 

De consument heeft het recht aan NEWFACTORY BV. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Ondernemingsgegevens:

 

• NEWFACTORY BV: RIJSELSTRAAT 91 te 8200 Brugge (Sint Michiels) •  België •

Ondernemingsnummer BE 0544 991 827

newfactory@telenet.be

Tel: 050 70 82 38

 

 

 

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De elektronische webwinkel van Newfactory bv, een kledingwinkel met maatschappelijke zetel te te 8200 Brugge (Sint Michiels) Koningin RIJSELSTRAAT 91,  te 8200 Sint-Michiels.

Ondernemingsnummer BE 0544 991 827

(hierna 'de verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om schoenen, kleding, accessoires, … online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van de verkoper en elke aankoop die de klant plaatst via de webshop www.newfactory.be

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Leveringen zijn gratis, alleen de retours moet zelf door de klant betaald worden.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper

De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Newfactory assortiment online aan te kopen.

Elke klant gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam/E-mail en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen ze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

De klant dient alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen, zouden kunnen worden gebruikt.

Minderjarigen of andere handeling onbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moeten verlenen, zoniet wordt de bestelling

niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art.9 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de verkoper, waarin de Klant een weblink ontvangt om online de factuur te raadplegen. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via Paypal -met Visa, Mastercard, American Express & Discovery card

 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het risico van verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 6: Levering

 

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, ofwel door afhaling in een postpunt. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid / gekozen land beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde tracking nummer kan de klant de verzending opvolgen

via de e-tracker van bpost.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen.

Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn weergegeven en een retourformulier

vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Deze persoon zal gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende dag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot 7 dagen na de eerste levering.

Alhoewel de verkoper erover waakt dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt, is de leveringstermijn 30 dagen na betaling, een streeftermijn en puur indicatief. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. De verkoper engageert zich echter dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum.

 

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete met opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via e-mail volgens de aangegeven procedure en de goederen in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier binnen de 10 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Newfactory bv Rijselstraat 91 te Brugge, dienen per koerier (Bpost) te worden terugbezorgd. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in perfecte staat en vergezeld van de leveringsbon en van een volledig ingevuld retour document. Kleding, schoenen of accessoires mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden- schoenen zonder barcode sticker.

Bij het verlies/verloren gaan van het verzonden pakket, ligt de last van bewijsvoering bij de klant. Deze moet kunnen aantonen dat het werd verstuurd naar de verkoper op aan gegeven adres.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier dat de klant heeft gekozen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden en zal teruggestuurd worden naar de afzender.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere

  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

 

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 9: Klachten

 

 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

 

Artikel 10: Privacy

 

De verkoper verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van de verkoper toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van de webshop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat de verkoper uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: sales@newfactory.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De verkoper respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.newfactory.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De verkoper maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Hello@newfactory.be

 

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid Newfactory bv – webshop -  Klantendienst

De Newfactory’s webshop klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 050 70 82 38, via e-mail op NEWFACTORY@TELENET.BE of per post op het volgende adres Newfactory BV,  Rijselstraat, 91 te 8200 Brugge – België

 

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De verkoper kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

 

Artikel 13: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backup's als bewijsvoering kunnen dienen.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de zetels van het arrondissement Brugge bevoegd.

 

 

Artikel 15: Garantie

 

a. Wettelijke garantie voor consumenten Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk aangekocht artikel is onderworpen aan deze wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper. Elk gebrek dient binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Newfactory, Rijselstraat, 91 te 8200 Brugge – België of via een mail naar sales@webfactory.be. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies

of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

 

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 

De website www.newfactory.be werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Alle onderdelen van de website van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

 

 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16

- Newfactory bv- 
Copyright 2024
 

bottom of page